Европа се движи към бъдеще, осигуряващо гигабитна свързаност

Европейската комисия представи революционни предложения за бързото и ефективно внедряване на гигабитови мрежи в страните от Европейския съюз. Публикуваните нови разпоредби включват проект на „Закон за гигабитовата инфраструктура“ и чернова на „Гигабитовата препоръка“, с които се насърчава бързото изключване на старите технологии и ускореното разгръщане на гигабитови мрежи.

Европейската комисия също така инициира консултация относно бъдещето на сектора на свързаността и инфраструктурата. Консултацията има за цел да събере разнообразни мнения относно нарастващите изисквания за свързаност и влиянието на технологичния напредък върху бъдещето на високоскоростната свързаност.

Предложеният „Закон за гигабитовата инфраструктура“ се стреми да намали административните пречки и разходите, свързани с разгръщането на мрежите. Също така се очаква да опрости процедурите за издаване на разрешителни и да гарантира достъп на пазарните участници. Основната цел е намаляване на бюрокрацията и разходите, свързани със създаването на гигабитови мрежи.

С новите правила, Европейската комисия се надява да насърчи операторите да разгърнат мрежите по-бързо, използвайки опростени, цифровизирани и по-ефективни процедури. Предложението трябва да бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета на министрите, след което новите правила ще бъдат въведени във всички държави-членки на ЕС.“

Създаване на подходяща регулаторна среда

Предложението за „Гигабитовата препоръка“ се фокусира върху предоставянето на насоки на националните регулаторни органи относно достъпа до мрежите за оператори със значителна пазарна сила. Тази регулация има за цел да гарантира, че всички оператори имат достъп до наличната мрежова инфраструктура, когато е подходящо.

Целта е създаването на адекватна регулаторна среда, стимулиране на изключването на устарели технологии без ненужно забавяне, осъществяване на бързо внедряване на гигабитови мрежи, например чрез гъвкави цени за достъп до регулираните мрежи, и постигане на „устойчива конкуренция“.

Новите предложения бяха приветствани от водещи органи в комуникационната индустрия. Глобалният орган за мобилна търговия GSMA приветства консултацията на Европейската комисия за бъдещето на свързаността, тъй като във все по-цифровия свят икономическият успех и социалното развитие на Европа зависят от устойчивите инвестиции в модерни комуникационни мрежи, според главния регулаторен директор на GSMA, Джон Джусти.

GSMA се радва на започването на честна дискусия относно ролята, която компаниите, които най-много се възползват от европейските мрежи, трябва да играят в инфраструктурните инвестиции в Европа. Тъй като само малък брой компании генерират повече от половината от трафика през европейските мрежи, очаква се, че с нарастването на трафика ще бъде необходимо все повече мрежови инвестиции.

GSMA вярва, че е справедливо компаниите, генериращи голям обем трафик в мрежите на Европа, да допринесат за нужните инфраструктурни инвестиции. Това бреме не трябва изцяло да се поема от европейските потребители и предприятия, според Джусти.

Във все по-цифровия свят, бъдещето икономическо развитие и социален напредък в Европа се определят от устойчивите инвестиции в модерни комуникационни мрежи. Това са мрежи, които осигуряват гигабитова свързаност и са в състояние да се адаптират към растящите нужди на потребителите и предприятията.

Европейската комисия е насърчена от отзивите на водещите органи в комуникационната индустрия и започна консултации относно бъдещето на свързаността. Целта е да се разгледат начини за привличане на иновации и инвестиции вътре в Европейския съюз, които да ползват гражданите и предприятията.

В заключение, предложението за „Гигабитовата препоръка“ има за цел да създаде адекватна регулаторна среда, която да подкрепи развитието на гигабитовите мрежи и да гарантира равен достъп за всички оператори. Това ще осигури устойчива конкуренция и ще допринесе за модернизацията и напредъка на комуникационната индустрия в Европа.